Pseudovetenskap i politiken - igen

Följande text är en reaktion på ännu ett förbluffande uttalande från en svensk politiker och har även publicerats på Humanistbloggen samt Vetenskap och Folkbildnings blogg
 
Frågan om eventuella faror med trådlös teknik har ännu en gång aktualiserats i svensk media. Den här gången efter att Lidingöpartisten Gunilla Dyfverman tidigare i veckan uttryckte sin vilja att förbjuda installationen av trådlöst internet i Rudboda skola på Lidingö. Dyfverman oroar sig, enligt ett reportage i Sveriges Radio[1], för att den trådlösa tekniken ska visa sig vara nutidens motsvarighet till cigaretter. Hon hänvisar till ospecificerade utländska rön som hävdar att elever kan få både huvudvärk och inlärningssvårigheter av den denna form av teknik. Utan att veta specifikt vilka källor som hon hänvisar till är det självklart svårt att bemöta just hennes rädsla för trådlös teknik.
 
Vad man däremot kan uttala sig om är den samlade vetenskapens resultat i frågan. Att som lekman försöka sig på att på egen hand göra en bedömning av den samlade forskningen inom ett område är långtifrån en enkel uppgift. Att någon som har genomgått en forskarutbildning har bättre förutsättningar att dra korrekta slutsatser kring vetenskapliga frågor än någon som inte har det är förhoppningsvis inget kontroversiellt uttalande. Den intressanta frågan i sammanhanget blir då självklart: Har Dyfverman anledning att oroa sig för barnens hälsa eller har eventuella hälsorisker redan undersökts och kartlagts?
 
För att varje enskild individ (politiker inräknade) ska slippa sätta sig in i varenda fråga har vi i Sverige såväl forskare som myndigheter vars uppgift är att specialisera sig och undersöka frågor inom sina respektive expertisområden. De myndigheter som är berörda i frågan om trådlösa nätverk är Strålskyddsmyndigheten (SSM) och Socialstyrelsen (SoS). I en artikel i Expressen[2] fick Dyfverman en fråga om huruvida hennes ställningstagande grundar sig i rekommendationer från någon av dessa myndigheter. Hennes svar var: “Nej, de har ännu inga sådana rekommendationer i nuläget. Det här är inget det pratas om i Sverige. Diskussionen förs främst utomlands”.
 
Den enda namngivna källa Dyfverman hänvisar till är en rekommendation som Europarådet gav ut år 2011, “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”[3]. Detta är dock ingen vetenskaplig rapport, utan ett politiskt dokument. Innehållet bestämdes inte av forskare och experter på ämnet utan av politiker utan krav på vetenskaplig skolning. Ett av de beslutsunderlag som Europarådet använde sig av är “The BioInitiative Report”, en skrivelse från 14 forskare som hävdar att det finns risker med trådlös teknik, främst mobiltelefoner. Denna rapport har dock åtnjutit stor kritik från andra forskare på grund av ensidig rapportering av resultat, dålig metodik i skrivandet av rapporten. Några kapitel i rapporten var inte ens skrivna av forskare. I rapportens inledande kapitel lyfts det dessutom fram att syftet med rapporten är att peka på de hälsorisker som man hävdar finns. Syftet var alltså inte att ge en rättvisande bild av vetenskapen, utan att väcka rädsla! Denna kritik framfördes bland annat utav Nederländernas Hälsoråds kommitté för elektromagnetiska fält[4]. Europarådets rekommendation, som har använt “The BioInitiative Report” i sin beslutsprocess, är alltså inte bara en skrivelse från lekmän i frågan, de har dessutom använt dåliga källor!
 
Hur ser det då ut med våra svenska myndigheter, SSM och SoS? De har båda gjort uttalanden i frågor kring trådlös teknik. Låt oss kolla på dem. SSM skrev till exempel ett brev till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Utbildningsnämnden (eller motsvarande) i alla kommuner, daterat till 2011-10-26. Vi citerar: “Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem. /.../ Den brittiska myndigheten, Health Protection Agency (HPA), som noggrant har utrett trådlösa datornätverk i skolor anser inte heller att nätverken innebär något strålskyddsproblem. /.../ Det finns därför ingen anledning att av säkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.”[5]
 
I SoS:s skrivelse från 2009 angående elektromagnetiska fält kan man läsa följande i avsnittet om elkänslighet (ett tillstånd som kännetecknas av icke-specifika symtom, såsom yrsel, huvudvärk, utslag, et.c., som den drabbade kopplar till exponering för elektromagnetiska fält[6]): “Det är uppenbart att symtomen är verkliga och att vissa drabbade lider svårt, men det finns i stort sett inga vetenskapliga data som bekräftar att exponering för elektromagnetiska fält orsakar eller bidrar till dessa symtom.”[7]. Efter detta stycke hänvisar SoS vidare till två dokument[8] från ytterligare myndigheter, World Health Organization (WHO) och Statens Strålskyddsinstitut.
 
WHO har även sammanställt en pedagogisk genomgång av elektromagnetiska fält och dess effekter på människor utifrån de senaste forskningsresultaten[9]. Man redogör för det faktum att det under de 30 senaste åren har skrivits över 25000 vetenskapliga artiklar som berör elektromagnetiska fält av de styrkor och frekvenser som trådlösa nätverk använder sig av. De skriver vidare att elektromagnetisk strålning därmed är bättre undersökt än de flesta kemikalier. När WHO gjorde en sammanställning och analys av dessa resultat kom de till slutsatsen att det inte går att hitta ett säkert samband mellan elektromagnetiska fält och eventuella hälsorisker.
 
Att det skulle saknas rekommendationer från SSM och SoS i frågor kring trådlösa nätverk och eventuella hälsorisker är alltså en tydlig osanning från Dyfvermans sida. Eller valde hon att blunda för de rekommendationer som faktiskt finns eftersom de talar emot hennes ställningstagande?
 
Allt fler skolor i Sverige väljer att utrusta eleverna med surfplattor eller bärbara datorer. Internet och modern informationsteknik har blivit en naturlig del av skolarbetet och en trådlös uppkoppling krävs för att samtliga elever ska kunna ta del av detta. Om man väljer att avstå från att utrusta en skola med trådlösa nätverk väljer man samtidigt att förhindra vissa barn från att ta del av de fantastiska virtuella verktyg som finns, då enbart barn med dator och Internet hemma får möjlighet att använda det. En fördel med att låta elever själva söka information på skoltid är att det finns utbildade pedagoger till hands som kan diskutera såväl problemen med Internet som föra källkritiska resonemang med de barn och ungdomar som använder datorn i skolan. I hemmet finns kanske varken tiden eller kunskapen och engagemanget hos föräldrarna. Tillgång till Internet i skolmiljön blir därigenom en jämlikhetsfråga. Genom att använda argument som ej förankras i den samlade vetenskapen utan hänvisa till ospecificerade källor utomlands väljer Dyfverman att helt bortse från barnens rättigheter och den samlade forskning som faktiskt finns på området.
 
Borde vi inte kunna förvänta oss mer än så här ifrån politiker? Vi förstår Dyfvermans och andras oro för eventuella hälsorisker, men tycker samtidigt att det inte kan vara för mycket begärt att politiker kontrollerar hos säkra och pålitliga källor innan de lägger fram förslag som kan påverka hela samhällets möjlighet till utveckling och framsteg. Är det kanske läge att införa obligatoriska kurser i källkritik och vetenskapsteori för politiker? Ska det än en gång slösas skattemedel, som i fallet Mora[10] - där kommunen, utan vetenskaplig grund, ville att mobiloperatörer skulle rikta om sina master på grund av en mans “elkänslighet”?
 
Vi förstår också Dyfvermans vilja att jämföra trådlös teknik med cigaretter, häftiga när de lanserades men hälsofarliga efter att de hade undersökts närmare. När man inte har bevisen på sin sida för tillfället kan man alltid hävda att de bara ligger några år bort i framtiden. Att associera till cigaretter och rökning i samband med en diskussion om skolbarn är ett fult retoriskt knep då få föräldrar vill utsätta sina barn för sjukdom och en kanske för tidig död, vilket cigarettreferensen antyder. Det är alltså troligt att Dyfverman förväntar sig stor uppslutning kring sitt förslag - ingen vill väl att barn ska få cancer? Liknelsen haltar dock, som vi har visat, kraftfullt. Vi tycker självklart inte att man ska utsätta skolbarn för en hälsofarlig skolmiljö. Däremot vill vi peka på att den samlade vetenskapen talar ett tydligt språk i den här frågan och att Dyfvermans oro är obefogad. Att utbildningen för eleverna på Rudboda Skola ska bli lidande därför att det finns politiker som saknar även de mest grundläggande kunskaperna i källkritik tycker vi är absurt. Barnens framtida möjligheter ska inte begränsas på grund av “vetenskapliga uttalanden” som mer är att likna vid rykten.
 
 
Simon Klein, http://vemvadhurvarfor.wordpress.com/, @Vemvadhurvarfor (Twitter).
Peter Lundin, http://3ntangled.blogspot.se/ @3ntangled (Twitter)
Linda Strand Lundberg, http://aquina.blogg.se @linda_strand (Twitter)
 
________________________________________
[1] “Trådlöst internet skadligt för elever”: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5315162
[2] “Vill förbjuda trådlöst internet på skolor”: http://www.expressen.se/nyheter/vill-forbjuda-tradlost-internet-pa-skolor/
[3] “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”: http://ecmplus.files.wordpress.com/2011/05/coe-int-edoc12608.pdf
[4] http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/200817E_0.pdf
[5] “Information om trådlösa nätverk i skolor”: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2011/brevkommuner_ny.pdf
[6] Faktablad: Elöverkänslighet och folkhälsan, World Health Organization: http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_swedish.pdf
[7] Elektromagnetiska fält, Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-70/Documents/17.pdf
[8] “Environmental Health Criteria (EHC) Document on ELF Fields”, WHO (kan laddas ned på: http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html) samt “IEGEMF. Recent Research on EMF and Health Risks. Fourth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2006, Statens Strålskyddsinstitut (SSI) (http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2007/ssi-rapp-2007-04.pdf) [9] What are electromagnetic fields? : http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html
[10] Elöverkänslig man kan orsaka tv-skugga i Mora: http://www.dn.se/nyheter/sverige/eloverkanslig-man-kan-orsaka-tv-skugga-i-mora

Hitta Jesus

Det tog inte många timmar efter mitt förra inlägg innan det rapporterades att en kvinna sett en bild av Jesus på en död rocka. Japp, jag är allvarlig, det handlar om en död fisk. En död fisk med jesusbild på ryggen. En bild som enligt mitt tycke påminner om Frank Zappa, men det är en helt annan femma eftersom jag redan genom att klicka på länken har tillskansat mig förförståelsen om att jag kommer att se en död fisk med ett ansikte på...

Snälla, gå inte och rösta!

Eftersom solen lyser med sin frånvaro kommer jag om bara en liten stund att dra på mig en jacka. Det är för kallt för att bege sig till vallokalen i bara t-shirt.

Idag är det val till EU-parlamentet och jag kommer att rösta. Jag vill nämligen vara med och bestämma om vilka som ska påverka EU under de närmaste åren. Men, eftersom det är så många som röstar i valet betyder min röst väldigt lite. Jag vill därför uppmana alla andra i hela Sverige att INTE rösta! Om det bara är jag som röstar är det nämligen jag som bestämmer. är vi 100 som röstar väger min röst ännu väldigt tungt eftersom jag bestämmer över en procent.

För, det är faktiskt precis så det fungerar - ju färre som röstar desto viktigare blir en röst! Ni som ligger där på soffan och tänker att det är för jobbigt att leta upp röstkort och legitimation samtidigt som ni gnäller om att det där EU ändå bara är dynga - ni banar väg för de som vill lägga sin röst på kandidaten  som vill göra EU ännu mer överstatligt. Ni som stoppar in en fet prilla framför TV:n och svär över att "Det där EU vill förbjuda mitt snus" kanske inte är medvetna om att det finns kandidater till Europaparlamentet som vill driva just denna fråga. Genom att inte aktivt rösta accepterar ni då att en en kandidat som jobbar för era värsta farhågor faktiskt får en plats.

Men, eftersom jag vet bäst och kommer rösta rätt så hoppas jag som sagt att ingen annan av er röstar. För då blir det ju jag som bestämmer! Och var medveten om att om du INTE går och röstar så håller du med mig - jag (och alla andra som röstar) vet bäst - för du låter ju oss bestämma över framtiden!

Vilka röstade för FRA?

Expressen publicerar en lista på vilka politiker som röstade för lagen om signalspaning.
Att även e-post-adresser tillhandahålls kan ses som en bonus.
Här finns alltså något så unikt som namn på 143 svenska politiker som faktiskt vågar stå för att de vill närma sig vissa diktaturer och spionera på sina medborgare. Här finns ett stycke blivande svensk kulturhistoria!

ps: Du som ämnar skriva till din politiker: Gör det gärna genom ett hotmailkonto/annat mailprogram som garanterat har sin server utanför landets gränser. Vii vill ge gärna ge Försvarets radioanstalt något att bita i nästa år!

Hillary ffs!

Hillary ska tydligen, officiellt, ge upp kampen om presidentkandidatsposten, idag enligt bl.a. CNN.
Alla experter har visserligen redan utropat Obama till segrare men...
Jag önskar att fru Clinton höll ut ett tag till. Hela karusellen med nomineringar och delegater är ju betydligt mer underhållande än något inom den svenska politiska såpoperan på senare år.

Varför jag inte demonstrerade

Ja, just det, igår var den förste maj - numera en av två borgerliga helgdagar i Sverige.
Detta datum ska man demonstrera!

Självklart skulle jag också demonstrera. Jag satt där på valborgsmässoafton och funderade och funderade. Det finns ju så många fel i världen - och i Sverige - så ett enkelt budskap bestående av några ord på ett plakat borde jag ju kunna få fram.

Ju mer jag tänkte och funderade desto högre ekade några ord i min hjärna:
"Nej till bron, nej till bron ingen bro ingen bro"
Naturligtvis följdes detta av:
"Stoppa omoralen i musiken, omoralen i musiken STOPPA DEN"

Nähä, fel spår igen. Robert Gustafsson flimrar fram på min näthinna och jag gör allt jag kan för att vifta bort honom. Nu ska vi vara seriösa och demonstrera.

I stället mindes jag plötsligt senast jag faktiskt var ute och gick i ett tåg och demonstrerade. Jag och min styvsyster hade några timmar att slå ihjäl när vi var i Örebro. En konsert senare på kvällen lockade men vi hade några timmar på oss innan vi skulle vara där och vi hade redan tröttnat på att springa i affärer. Plötsligt hamnade vi i en folksamling som samlades för en demonstration mot Irakkriget. Så vi hamnade i tgået och skrek tillsammans med de andra:
"Usch för Bush
Krig är fel
Irak är inget TV-spel"

En trevlig liten ramsa, men kanske inte lika aktuell längre.
Och jag vill minnas att vi inte uppskattades av övriga demonstranter heller. Där gick vi, två blonda ganska vanliga Svenssontjejer och försökte vara trevliga mot folk samtidigt som vi hade det trevligt själva. Vi såg tämligen missanpassade ut bland palestinasjalar, kängor, Che Guevara-tröjor och hemsydda väskor dekorerade med knappar och pins. Om blickar kunde döda skulle vi nu befinna oss på samma ställe där det ansågs att Bush hörde hemma.... Det krävdes tydligen mer än bara en negativ syn på Irakbombningarna för att accepteras i dessa kretsar, trots alla vackra ord om frihet, jämlikhet och solidaritet.

Nåväl, ett förstamajtåg i den lilla staden vid vänern tillsammans med medlemmar i det stora röda partiet borde dock inte framkalla det onda ögat på samma sätt som manifestationen i Örebro. Jag fortsätte därför att fundera och fundera. Regeringen Reinfeldt har gjort mycket jag inte uppskattar. Något klatshigt och klämkäckt borde jag väl kunna formulera? Utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken innehåller flera inslag jag vänder mig starkt emot och diksussionerna om Natumedlemskap sympatiserar jag inte med, men.... "Fredrik är dum" får i så fall kompletteras med "Carl är dum" och kanske "Jan är dum" eller varför inte riktigt kraftfullt: "Regeringen är dum".

Jag valde att i stället stanna hemma.

Den ondskefulla internetoperatören

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Sedan gick det bara utför. Djävulen tog över under den svarta medeltiden och idag har ondskan åter fått fotfäste här där våra förfäder kämpade och dog mot ondskan.

2000 år efter att en den där snubben som omnämns i Liftarens Guide till Galaxen blev uppspikad på ett träd för att han sa att folk borde vara lite snälla mot varann har nu Djävulen åter visat sitt hemska ansikte. Denna gån i form av ondskefulla ISP:er.

Dessa mäktiga bolag leker med ödet genom att förvägra musiker och filmmakare som slavar i sitt anletes svett deras rättmätiga ekonomiska belöning. I stället låter de något så fånigt som informationsfriheten råda och hindrar inte sina kriminella kunder tillträde till de fasansfulla sidor där kontakter förmedlas mellan dmörkrets makter. Var är moralen i detta? Finns det moral i helvetet?

Det kan bara de skurkaktiga internetoperatörerna svara på. Och nu äntligen har nutidens korsriddare IFPI äntligen bestämt sig för att bekämpa satan en gång för alla. Nu ska en isp dras inför domstol och försvara varför kunderna ej förhindrats att besöka sidor som The Pirate Bay. (Bara genom att skriva namnet känner jag demonerna svämma upp i mina fingrar.) Låtom oss fröjdas!

Vilken isp det handlar om förtäljer inte historien... ännu. Kanske är det den mest ondskefulla av dem alla? Läs IDG:S artikel om den hjältemodiga kampen mellan svart och vitt, ont och gott, himmel och helvete!

Till Patrik

Som du redan vet finns ett förslag om att privatisera Komvux, baserat på en utredning gjord av moderaten Mats Gerdau. Eftersom förslaget inte är förankrad hos regeringen bör det dock tas med en nypa salt och de protester som säkerligen väntar borde i stället ägnas åt proppar och riksdagsbeslut.

Vad som däremot faktiskt är en del av den reella verkligheten är nedskärningarna inom vuxenutbildningen och regeringens uttalade intentioner om att minimera andelen av befolknngen som läser inom den kommunala vuxenutbildningen. De nya tillträdelsereglerna till högre utbildning är ett exempel på detta. Genom den nya gymnasieskolans utformning med den tredelade modellen (teoretisk utbildning, praktisk utbildning som ej ger behörighet till högskolestudier och lärlingsutbildning) utestängs många ungdomar i framtiden från den högre utbildningen genom att de kommer att sakna grundläggande högskolebehörighet. Om Komvux börjar avvecklas kommer dessa människor aldrig ha en chans att byta inriktning i arbetslivet eller skaffa sig en högre utbildning. Är det verkligen så vi vill ha det?  Jag vet inte om privata initiativ inom vuxenutbildningen skulle kunna kompensera för nedskärningarna inom den kommunala delen men friskolor utan terminsavigfter bekostade av någon form av skolpeng är i så fall ett betydligt bättre alternativ än att utestänga en stor grupp människor från den akademiska världen för all framtid.

Du är troligen inte alls intresserad, P, men jag håller mina löften.

Politiska filmer


Det finns gott om politiska filmer, jag vet.
Men en av de jag för tillfället tycker bäst om är South Park-filmen: "Bigger, Longer, UnCut".
I mina försöka att få min 9-årige son att blir politiskt medveten har jag gett honom tryckt in filmen i dvd-spelaren och nu ser han den för andra gången på lika många dagar, sjunger med i "Shut your fucking face uncle fucker" och anser det vara en av de bästa filmer han någonsin sett. Jag hoppas att lite av filmens budskap får fäste i honom att han börjar i frågasätta enkla budskap och syndabockar, även om det kanske inte är lika enkelt att genomskåda i samhället som det är i filmen.


Om antalet universitet

Att läsa interpellationsdebatter från riksdagens kammare kring ämnen man har intersse för kan vara riktigt roligt. Som en liten groda i en i en av pålöarna som bildar den akademiska ankdammen har jag följt vissa diskussioner och beslut sedan den borgerliga regeringen tillträdde, vilket min blogg kanske visat.

Igår svarade Lasse Lejon på en fråga från Berit Högman angående nye hsv-bossens utspel om antalet universitet i Sverige, vilket följdes av en debatt, vilken jag nu sitter och skmmar igenom. Debatten i fulltext kan hittas på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:134#{D7DD658D-437C-4154-BE53-BC06752C2EF3}

Förmodligen hittar man några intressanta grodor som pekar på hur oinsatta vissa av våra folkvalda är när de debatterar sådant de egentligen inte har några kunskaper om. Men politik är att vilja och man vet inte alltid vad man vill.

Och nu då?

Japp, nu är det dags.
Sommarlovet är snart slut för oss alla skolbarn.
Politikerna börjar titta på tidtabellerna för att se när det ärmöjligt att kunna hoppa på sj:s eminenta tåg X2000 til Stockholm. (Vip-kort guld ger automatisk förstaklassbiljett, så man slipper beblanda sig med packet).

Vad har då hänt under sommaren?
1) Noll dagars sjukskrivning för utbädnhet har debatterats, då socialstyrelsen kom med nya riktlinjer som de senare drog tillbaka. Gör jag mig ovän med hela världen om jag säger att jag i vissa fall håller med? Sjukskrivningar är ingen mänsklig rättighet, utan ska behandlas som en eventuell möjlighet om man är S-J-U-K. Det finns fortfarande människor som lyckas bli sjukskrivna trots att de faktiskt enbart vill profitera på skattebetalarnas. Däremot är det fel att begränsa sjukskrivningar när det gäller fysiska sjukdomar såsom föreslagna blindtarmsinflammationer och cancer. (Den delen av förslaget blev aldrig omskrivet. Det är alltså viktigare att värna människor som är sönderstressade än sådana som riskerar att dö av en fysisk åkomma).

2) Plocka bort majoriteten av universiteten och slå ihop dem till endast fem stycken. Det blev debatt i den akademiska ankdammen men vilka övriga bryr sig? Och.... r det någon som tror att det skulle innebära värdiga konkurrenter till harvard och Oxford?

3) Klimathotet , den globala upvärmningen, hålet i ozoner och alla utsläpp har gjort att det har regnat på oss i sommar. Stackars oss. Visst är det underbart med paradigmer? (Ni som inte vet vad det betyder kan googla)


Låter jag cynisk, ironisk, bitter?
Det går över.

Rädda Roger

Bli vegetarian/vegan.
Visst känns det lite i klass med "Jag äter inte mina vänner"?

Ta ställning, ät en morot!

Raindrops and roses...

Det har gått en tidan sedan senaste inlägget och redan det var nog typiskt för mitt allmänna politikerförakt. Det har varit skriverier fram och tillbaka om köpta examina, styrelseuppdrag som skulle avslutats men inte gjort det, nattliga manglingar om EU:s konstitution och Sahlins raketstart i alla opinionsundersökningar. *gäspar*

Mitt senaste blogginlägg handlade om hur "ungdomen nu för tiden" hanterar vårt vackra språk. (Vackert är subjektivt och jag erkänner gärna att jag inte känner någon objektivitet inför språket. Jag älskar svenskan!) Responsen på inlägget var fantastisk och jag inser att fler än jag har fått psykbryt över de/dem och särskrivnings problematiken. Och ja, det är möjligt att alla särskrivningar beror på influenser från engelskan, trots att även de har ett gäng sammansata ord. Men däremot kan väl för Guds skull ingen hävda att svårigheterna att särskilja de och dem kommer från engelskan? Jag har själv använt engelskans the/them som exempel för att förklara skillnaden på det svenska subjektet och objektet. Nej, här handlar det nog framförallt om nitiska lärare som likt ett mantra upprepat "Ni får inte skriva dom, ni måste skriva dem". Ungarna lär sig läxan, får mvg och kommer för alltid att ha lärarens röst klingande i sina fördärvade hjärnor "Inte dom, det heter dem....". Resultatet blir naturligtvis Om dem kommer hit ska vi ha fest o.d. (Tack förresten peter för ditt påpekande att det finns några riktigt duktiga översättare. Det stämmer naturligtvis, men de drunkar i flödet av de andra, sorry DEM andra på nysvenska). Jag har ännu en aspekt att lägga till diskussionen: Jag tror INTE att bristerna i det svenska språket som vi identifierat beror på invandring och flyktingar. Många med annan härkomst än svensk har måhända problem med vårt språk men det handlar snarare om uttal och meningsbyggnationer, inte om svårigheter att skilja mellan sbjekt och objekt, då skillnaden säkert finns på såväl serbiska, arabiska och persiska som på finska.


Ja, ni ser! Nu lyckades jag snöa in på språket igen, trots att jag egentligen vile berätta att jag för tillfället är trött på allt som har med parti- och rikspolitik att göra. Det är sommar och jag vill använda ett så litet antal hjärnceller som möjligt och koncentrera mig på smultron, sol och möjligheten att smita några minuter tidigare från jobbet. Men, no reason for worrying: Jag kommer säkert att bli riktigt upprörd/positivt överraskad elelr förbryllad snart igen och slänga ur mig något oövertänkt om politiker, politik, beslut eller händelser.

Join me and together we can rule the galaxy!

Vakna politiker!

Klämmig rubrik, eller hur?
Eftersom det här är en politisk blogg måste jag ju få in politik någonstans, så varför inte i rubriken.

Det jag egentligen vill sätta fokus på här och nu är språket! (Här kommer ett riktigt gnällkärringsinlägg så håll i er)

Vårt svenska språk håller på att förstöras!
Nej, jag tänker inte använda mig av någon rasistisk eller främlingsfientlig jargong och diskutera Rinkebysvenskans inverkan på våra blonda och blåögda barns uppfostran. Nej, det här går djupare än så. Det handlar om en hel generation ungdomar som
1) Särskriver något fruktansvärt. (Jag är en sjuk syster.... till min bror *host*)
2) Det är skillnad på de och dem. Man kan INTE använda DEM i stället för DOM i de fall dom är ett subjekt (jämför med jag eller du) Det heter alltid DE är, inte DEM är. På samma sätt som det heter JAG är, inte MIG är.

Ni är säkert flera därute som ägnar er åt den krimiella verksamheten fildelning (*av upphovsrätsskyddat material). Därigenom har ni säkert regagerat på de hemska textningarna som ibland förekommer bland så kallade "Customreleaser", det vill säga textning gjorda av en människa "hemma på kammaren". Jag är nog inte den enda som reagerat på "Dem kom hem till mig i lördags..." och annat. Tyvärr är vi som reagerar alltid närmare 30 eller äldre och har gått i en skola där ingen skullle klara godkänt betyg om han/hon inte kunde skilja mellan objek och subjekt (Ni yngre som läser detta kan höra av er om ni vill veta skillnaden).

Sådär, färdiggnällt! Jag vet att jag med tanke på mina ständiga skrivfel kastar sten i glas hur, men som försvar kan jag hävda att det är skillnad mellan att skriva fel för att man inte kan det rätta och att skriva fel för att man inte orkar korrekturläsa ;)

//Agda 83 aka Aquina

Har ni tagit sommarlov?

Jag vet, jag är inte mest effektiv i världen när det gäller att logga. Men, å andra sidan har jag den senaste veckan inte känt något som helst behov av att göra det?

Varför?
Svar: Det händer inget!
Jag tror poliker och debattörer har tagit sommarlov.

Ja, jag vet. Fredrik har hälsat på Terminator i samband med mysstunden med den ondskefulle W Buske.
Men är det egentligen intressant? Kanske

Flygvärdinnorna på SAS strejkar och kräver rätten att gå på toaletten och äta lunch. De lärde sig troligen argumenten från busschaufförernas strejk för ett gäng år sedan (Ingen annan strejk har väl mött folks sympati lika mycket under de senaste decennierna?)

Det har bevisats på ytterligare någon punkt att Lars Danielsson ljög. (Är indet han århundradets svenska kändis? Före tsunamin och hanteringen av denna hade ingen hört namnet. Nu vet alla vem han är. Robinson-Riobban måste vara grön av vrede och avund)

I Stockholm har Försäkringskassan anmält att något bedragit dem på 30 miljoner, enligt den röda kvällstidningen.  Finns det något att säga om detta? Ja, naturligtivis. UPpenbarligen är säkerhetsrutinerna bedörvliga och det ser ju lite illa ut när det handlar om skattepengar. En större portion aggressioner och heta vänsterkänslor kanske hade fått mig att skrika något om at6t för de pengarna hade uppåt ett hundratal fattiga och sjuka fått behålla sin sjukersättning i stället för att få den indragen baserad på beslut av inkompetenta försäkringsläkaer. (Jag skulle älska att skriva så) Men tyvärr har inte dessa faktorer något alls med varann att göra...

Jag får spara gnällandet tills det har hänt något att gnälla över. Tills vidare önskar jag alla en trevlig helg!

Oss bidragdsberoende svenskar emellan...

Aftonbladet slår på stort om att Sverigedemokrater är bidragsberoende. Det visar sig nämligen i deras undersökning att nära en tredjedel av Sverigedemokraternas förtroendevalda runtom i Sverige är beroende av bidrag till sin försörjning!

Ojdå! tänkte jag. Är det så många som verkligen är BEROENDEW av bidrag? Det måste ju innebära att de lever åp socialbidrag och alltså inte arbetar eler försörjer sig på anat sätt!

Lusläser man artikeln framgår det dock i en relaterad faktaruta under rubriken "Så fick vi ut de sekretessbelagda uppgifterna" att socialbidrag inte inkluderas i underökningen. I stället fokuseras det på sjukpenning och sjukpensioner. Visst, jag kan gå med på att sjukpensionärer lever på bidrag för att klara sin försörjning, men sedan visar det sig att inkluderade också är sådana som uppbär någon form av bostadsbidrag eller underhållsbidrag. Jaha.... Så att erhålla bostadsbidrag innebär att man är beroende av bidrag för sin försörjning? Hm, den definitionen är jag inte säker på att jag skriver under på, då majoriteten av sveriges studenter erhåller bostadsbidrag, men väldigt sällan definieras som bidragsberoende.

Än värre är att gruppen ensamstående föräldrar alltså per definition är bidragsberoende! Underhållsbidrag får man som ensamstående förälder om inte den frånvarande föräldern betalar underhåll kontinuerligt. Detta kallades tidigare bidragsförskott och om den förälder som egentligen är bidragsskyldig har en inkomst fakuterar försäkringskassan beloppet till den samme.

Jag är ensamstående mamma och får varje mnad 1273 kronor i underhållsbidrag från försäkringskassan. Då barnets far inte har en särskilt hög inkomst betalar han ingeting för detta men den dag han skaffar ett arbete som ger inkonst kommer han alltså att tvingas betala försäkringskassan för det underhåll jag erhåller. Gör det mig "berioende av bidrag för min försörjning"? Ja uppenbarligen enligt Aftonbladets definition. Jag jobbar visserligen heltid och har vissa uppdrag vid sidan om detta men det spelar ingen rol. Jag är bidragsberoende! Tack Aftonbladet, det värmer!

Save the cheerleader...

Save the cheerleader... Save the world!

Ondskan finns i människorna.
Ondskan finns i det politiska systemet.
Människor handlar inte av ondska - utan av övertygelse.
W. Bush är inte en symbol för ondska.
Han handlar såsom han tror är det rätta.
Men handlingar kan vara onda även om en människa inte är ond.
Hoppas vår statsminister, vilket inte heller är en ond människa,  haft det trevligt tillsammans med president Bush. Omdömet "Man slås av Bushs kunskap" tyder ju på det!

btw: Danielsson ljög i KU sägs det. Hur kan man kalla det en nyhet?

Världens bästa land

Långt uppe i Europa ligger en liten tarm med nio miljoner invånare. Det här landet skiljer sig på ytan inte särskilt mycket från sina granländer, men gräver man lite märker man snabbt att dett aland är bäst i världen. på vaddå? På allt, eller i alla fall nästan allt.

Förra året vann det här lilla landet VM- och OS-guld i ishocket, vilket är en prestation inga andra någonsin tidigare lyckats med på ett och samma år. TYvärr råkade hockeylaget ut för lite otur i år och åkte ut i semifinalen mot Kanada. Osis, men laget är ändå världens bästa, egentligen!

Landets främsta exportvara, enligt en tidigare handelsminister, är musik. Det stämmer, för trots att landet är så litet har det världens främsta artister, vilket troligen beror på att det dessutom har världens bästa kommunala musikskola av tradition. Samma kväll som hockeylaget drabbades av otur drabbades tyvärr ett av landets främst rockband av något ännu värre: Det kalla kriget! Musikbandet, låt oss kalla det Noaks ark, skulle ställa upp i en internationell musiktävling och hemma i det lilla landet var de, liksom tidigare års artister, tippade som vinnare. Tyvärr visade det sig att övriga länder sände ut bidrag som var så dåliga att de fick sympatiröster från alla sina grannar och bandet hamnade sexa från slutet. Det spelade egentligen ingen roll för tävlingen i fråga var en "jävla dyngtävling som förlorat sin status helt nu".

Det finns inom sociologi ett begrepp som kallas "in- och utgrupper" vilket anspelar på det klassiska "vi och dom". För att vara en stark grupp måste man ha något som binder en samman och en stark yttre fiende. genom att vara bäst i världen på skola, välfärd, friidrott, musik, hockey, matlagning et.c. har vi lyckats skaffa en nationell identitet här i Sverige, trots att vi i grunden inte är ett speciellt nationalistiskt folk (vi har inte varit i krig på vansinnigt länge vilket annars är ett sätt att stärka en nationell mentalitet). Vad som i stället hänt i Sverige är att vi har blivit bäst i världen - på att vara bäst i världen. När vi sedan förlorar ett mästerskapp eller en tävling beror det inte på det faktum att vi inte är bra nog utan det beror på yttre faktorer.

Men frågan är: måste vi vara bäst?
(Ja, det är klart vi måste vara bäst, jag vet, men...)
Vi lever i ett land med fyra årstider och fantastiska årstidsväxlingar. (Vi är bäst i världen å att gnälla om och spekulera i väder tror jag också minsann) Vi har relativ jämställdhet och jämlikhet, även om det fortfarande finns mycket att göra. Vi har en välfärd som fortfarande är enorm trots moderata nedmonteringar. Vi har en fantastisk föräldraförsäkring och vi har en bra, och gratis, skola för våra barn. Vare sig de vinner eller inte har vi fantastiska idrottare på elitnivå och vi har varit relativt förskonade från dopingskandaler om man järmför med andra länder! Trots alla missar och allt arbete som återstår för att uppnå perfektion lever vi nog ta mig f-n i världens bästa land - oavsett om vi kommer sist i ESC eller hockeylandslaget inte ens går till slutspel!

Something's wrong with the world...

Balkong i söderläge. Jag går ut för att se hur det går för dillen jag planterat i en kruka och rädisorna, vars frön jag strött i en gammal öllåda. Man tager vad man haver...

Höjer jag blicken kan jag se det höga huset mitt emot. Jag tittar ner på marken under det. Där störtade en 16-årig flicka mot sin död för inte alltför länge sedan. Hedermord säger polisen nu öppet. Det har jag vetat länge. Men vilken heder får en far/bror/farbror att mörda en ung flicka? I min värld handlar heder om att "det ska vara häftigt att betala skatt" eller att hjälpa Agda 83 över vägen och minnas scouternas mantra "Alltid redo". (Jag var visserligen aldrig med i scouterna själv, men vår käre monark Karl har ju nyligen visat världen att han fortfarande kan det där, så då kan ju inte jag vara sämre.)

När ett så kallat hedersmord har skett diskuterar media flitigt "de stackars tjejerna som bara ville få vara sig själva och leva sina egna liv". Har varenda journalist glömt hur tonåren var? Inte fan gav man uttryck för någon personlighet. Tonåren handlar snarare om att anpassa sig och vara som alla andra. Antinegn tillhör man en subkultur och då är det viktigt att med attityd, språk och utseende på alla sätt markera att man är en i gruppen. Tillhör man ingen subgrupp handlar det ändå om att tydligt markera på precis samma sätt att man tillhör gruppen "vanliga tonåringar" och klär sig, sminkar sig och väljer musik därefter. Det värsta som kan hända är att sticka ut såvida inte subgruppens särskilda kännetecken är just att sticka ut, kanske genom en tuppkam, kanske genom jeans som hänger i knävecken.

Starkt konservativa, religiösa grupper eller familjer har också egna koder för vad som passar sig inom gruppen och vad som inte fungerar. detta gäller natudligtvis inte enbart inom islam, men då muslimer fått mest uppmärksamhet i samband med hedersproblematiken är det lättast att ta dem som exempel. I en konservativ muslimsk familj får flickor inte visa för mycket av kropp och hår. Att umgås med män som inte tillhör familjen är förbjudet, liksom flera fritidsaktiviteter som ateistiskt lutheranska familjer uppmanar döttrar att ägna sig åt.

Så för en tonårig tjej som tillhör båda dessa grupper handlar det om att göra ett val. Vilken grupp vill man tillhöra? Vilken grupp sätter starkast press och blir därmed viktigast att anpassa sig efter. Väljer man familjen får man problem i skolan och kan utsättas för påtryckningar, utstötning och annat som är katastrofalt för en 16-åring. Väljer man å andra sidan vännernas kultur kan man hamna i konflikt med familjen. Denna konflikt kan ibland gå så långt att någon skadas eller dödas, vilket vi alltså nu sett några exempel på i Sverige.

Tonåren är en tid för revolter. Vi är många "vanliga" svenskar som har gjort revolt, haft konflikter med familjerna, rymt hemifrån, lyssnat på svart musik och skrikit och smällt i dörrar. Men när dessa konflikter går längre - när de leder till den slutgiltiga handlingen - då handlar det om en krock som inte är naturlig.

Individer som begår denna form av brott är förkastliga. Jag kokar inombords vid tanken på hur människor kan välja att ta någons liv. När det dessutom handlar om en ung kvinna som skulle kunna ha levt i många år till blir jag vansinnig och vill skrika till världen att den ska spärra in de j-la svinen i en trång cell och slänga nykeln! Men så går det inte till i Sverige.... och dessutom är de ju själva offer och förstår inte och kultur och fel på integrationen och politiken och det är synd om sådana som upplevt krig och vi förstår inte och....

Ett brott är ett brott! Om systembolaget har öppet på lördagar och det leder till att fler män super och slår sina fruar är det inte samhällets fel. De är brottslingar och ska straffas! Om en far blir arg för att hans dotter sminkar sig och därigenom inte visar vördnad för familjens religion och kultur har han ingen rätt att mörda henne. Om en människa angriper barn och utnyttjar dem är han en brottsling oavsett hur jobbig hans/hennes barndom var! Determinismen existerar inte i människan. Vi gör alla våra egna val!

En annan som gjrot ett kontroversiellt val är Göran persson, som fått skriverier på grund av sitt val av framtida yrkesinriktning. varför är människor så upprörda? Har ni verkligen någonsin trott att Göran Persson har varit någon form av övertygad socialist? Så naiv kan väl ingen vara?

Jag ser med spänning att i veckan har kalla kriget återvänt. Äntligen har väst börjat märka hur öst röstar i Eurovision och själva börjat uppmana till röstbojkott och strategitelefonerande. berlingmuren står där än, Warzavapakten är lika dominerande som tidigare. Ikväll tror jag därför på Vitrysslan, Ukraina eller kanske någon gammal Jugoslavsk republik. Sedan går vi med i nato och låter Bofors börja tillverka kärnvapen i stället för bamse och Carl Gustav. Leve världsfreden....

Som sagt: There's something wrong with the world today
I don't know what it is
Something's wrong with our eyes.....

10 poäng till den som kan citatet


Knarkande politiker

Aftonbladet berättar att Fredrick Federley, en 29-årig riksdagsledamot för Centerpartiet har provat såväl kokain som hash. Att slå upp "skandalen" högst upp på tidningens nätupplaga är säkert bra för läsarsiffrorna, men i övrigt har jag bara ter frågor:
1) Hur många 29-åringar har aldrig testat någon illegal drog?
2) Hur definierar Aftonbladet toppolitiker? (Det är vad rubriken skanderar ut)
3) Varför fick vi inte höra någon klassisk kommentar a lá Clintons "Jag har testat hash, men jag drog inte halsbloss"?

Riksdagsen ska symbolisera folket och bland folket finns ungdomar som testat droger. (Hade inte till och med före detta justitiministern och rättsstatens avvecklare Bodström gjort detta i sin ungdom?) Jag trodde dock, i min naivitet, att det skulle krävas något mer än lite brass för att skapa rubriker för en riksdagsman, men ack så jag bedrog mig.

Ute regnar det men i nyhetsvärlden råder uppenbarligen torka.....

Tidigare inlägg
RSS 2.0